Годишен финансиски извештај за 2013Скопје, 25.04.2014
Назив на политичка партија Демократски сојуз
Седиште Стале Попов бр. 9 лок. 4

 

 

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за периодот од 01.01.2013 до 31.12.2013 година

 

(во денари)

Ред. број

ПОЗИЦИЈА

Износ

 

 

Претходна година

 

Тековна година

1

2

3

4

 

 

I. ПРИХОДИ

 

 

 1.  

Приходи од од Буџет на Република Македонија

 

1.117.055

 

1.002.215-

 1.  

Приходи од членарини

-

-

 1.  

Приходи од подароци во парични средства

 

-

 

-

 1.  

Приходи од донации во парични средства

 

 875.000

 

                  801.000 

 1.  

Приходи од дотации во парични средства

 

-

-

 1.  

Приходи од спонзорства во парични средства

 

-

-

 1.  

Приходи од прилози во парични средства

 

-

-

 1.  

Приходи од продажба на производи, стоки и услуги

 

-

-

 1.  

Приходи од продажба на промотивен и пропаганден материјал

 

-

-

 1.  

Приходи од авторски права

-

-

 1.  

Приходи од продажба на билети

-

-

 1.  

Приходи од камати на депозит

-

-

 1.  

Приходи од закупнина

-

-

 1.  

Приходи од камати и позитивни курсни разлики

 

750

 

461

 1.  

Приходи од легати

-

-

 1.  

Други приходи

-

-

 1.  

Вонредни приходи

-

-

 1.  

Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година

 

1.082.735

 

1.133.043

 1.  

ВКУПНО ПРИХОДИ ( ред бр. 1 до ред бр. 18

 

3.075.540

 

2.936.719

 

II. РАСХОДИ

 

 

 1.  

Потрошени материјали

55.198

27.214

 1.  

Други материјални расходи

26.677

26.799

 1.  

Комунални услуги и греење

138.368

180.496

 1.  

Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)

 

123.532

 

69.976

 1.  

Превозни-транспортни услуги

 1.596

29.620

 1.  

Услуги за поправки и тековно одржување

 

 26.783

 

25.585

 1.  

Издатоци за реклама и пропаганда

 

113.536

 

11.063

 1.  

Издатоци за репрезентација

-

-

 1.  

Интелектуални услуги

211.687

340.664

 1.  

Сметководствени услуги

15.600

21.200

 1.  

Судски и правни услуги

  2.950

3.250

 1.  

Услуги за превод

-

-

 1.  

Услуги за копирање, печатење и издавање

 

10.001

 

5.883

 1.  

Услуги за статистички истражувања

-

-

 1.  

Услуги за објавување на огласи

-

-

 1.  

Изнајмување на простор и опрема

671.239

694.117

 1.  

Привремени вработувања

-

-

 1.  

Други услуги

-

17.715

 1.  

Провизија на платниот промет

13.898

14.353

 1.  

Камати на кредити и заеми

374

 

 1.  

Премии за осигурување

19.410 

17.655

 1.  

Негативни курсни разлики

-

-

 1.  

Други финансиски услуги

-

-

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата

 

-   

-

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во странство

-

-

 1.  

Семинари и конференции

-

-

 1.  

Членарини

-

-

 1.  

Издатоци за меѓународна соработка

-

-

 1.  

Плати

171.417

206.900

 1.  

Придонеси за социјално осигурување

66.961

46.936

 1.  

Персонален данок на доход

 9.630

6.872

 1.  

Надомести

-

-

 1.  

Други даноци и придонеси

-

46.928

 1.  

Помошти, донации и други давања на правни субјекти

-

-

 1.  

Помошти, донации и други давања на физички лица

-

2.000

 1.  

Други помошти и давања

-

-

 1.  

Пренесени парични средства на други сметки

-

-

 1.  

Средства за градежни објекти

-

-

 1.  

Средства за опрема

  209.439

 

 1.  

Други капитални средства

 

 

 1.  

Други расходи

55.201

31.920

 1.  

Вонредни расходи

 

 

 1.  

ВКУПНИ РАСХОДИ (од ред бр. 20 до ред бр. 61)

 

1.942.497

 

1.827.146

 1.  

Остварен нето вишок на приходи =(Вкупно приходи-Вкупно расходи)

 

1.133.043

 

1.109.573

 1.  

Непокриени расходи =(Вкупно расходи-Вкупно приходи)

 

 

 

 

 

Во                                     Име и презиме на лицето одговорно        М.П               Име и презиме на

Скопје                                     за пополнување на извештајот                                 лицето одговорно

На ден      18.02.2014         Загорка Тодоровска                                          за потпишување извештајот на                                                                                                                       

                                                                                                                                      Павле Трајанов

 

                                             Потпис __________________               Потпис _____________________                                                                                                                                                                            

partners partners partners partners partners partners