ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за периодот од 01.01.2017 до 31.12.201722.03.2018

Назив на политичка партија Демократски сојуз

Седиште Стале Попов бр.9 лок.4

 

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017

 

                                                                                                                                              (во денари)

Ред. број

ПОЗИЦИЈА

Износ

 

 

Претходна година

 

Тековна година

1

2

3

4

 

 

I. ПРИХОДИ

 

 

 1.  

Приходи од од Буџет на Република Македонија

1.267.456

1293179

 1.  

Приходи од членарини

 

 

 1.  

Приходи од подароци во парични средства

 

 

 1.  

Приходи од донации во парични средства

788.338

981000

 1.  

Приходи од дотации во парични средства

-

 

 1.  

Приходи од спонзорства во парични средства

-

 

 1.  

Приходи од прилози во парични средства

-

 

 1.  

Приходи од продажба на производи, стоки и услуги

-

 

 1.  

Приходи од продажба на промотивен и пропаганден материјал

-

 

 1.  

Приходи од авторски права

-

 

 1.  

Приходи од продажба на билети

-

 

 1.  

Приходи од камати на депозит

-

 

 1.  

Приходи од закупнина

-

 

 1.  

Приходи од камати и позитивни курсни разлики

145

9

 1.  

Приходи од легати

-

 

 1.  

Други приходи

525.725

 

 1.  

Вонредни приходи

11.188

21460

 1.  

Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година

1.753.232

272278

 1.  

ВКУПНО ПРИХОДИ ( ред бр. 1 до ред бр. 18

4.346.084

2567926

 

II. РАСХОДИ

 

 

 1.  

Потрошени материјали

109.506

8498

 1.  

Други материјални расходи

85.608

109626

 1.  

Комунални услуги и греење

167.448

49703

 1.  

Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)

64.438

32910

 1.  

Превозни-транспортни услуги

93.628

9343

 1.  

Услуги за поправки и тековно одржување

111.148

39368

 1.  

Издатоци за реклама и пропаганда

27.599

11286

 1.  

Издатоци за репрезентација

107.347

18571

 1.  

Интелектуални услуги

233.834

130000

 1.  

Сметководствени услуги

30.500

32500

 1.  

Судски и правни услуги

12.914

7953

 1.  

Услуги за превод

 

 

 1.  

Услуги за копирање, печатење и издавање

 

 

 1.  

Услуги за статистички истражувања

-

-

 1.  

Услуги за објавување на огласи

-

-

 1.  

Изнајмување на простор и опрема

1.219.556

538215

 1.  

Привремени вработувања

 

 

 1.  

Други услуги

42.834

 

 1.  

Провизија на платниот промет

23.784

16165

 1.  

Камати на кредити и заеми

 

 

 1.  

Премии за осигурување

47.821

37911

 1.  

Негативни курсни разлики

-

 

 1.  

Други финансиски услуги

-

 

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата

-

 

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во странство

-

 

 1.  

Семинари и конференции

-

 

 1.  

Членарини

200

 

 1.  

Издатоци за меѓународна соработка

 

 

 1.  

Плати

151.536

166632

 1.  

Придонеси за социјално осигурување

58.648

64800

 1.  

Персонален данок на доход

7.024

8568

 1.  

Надомести

 

 

 1.  

Други даноци и придонеси

55.114

23382

 1.  

Помошти, донации и други давања на правни субјекти

500.00

 

 1.  

Помошти, донации и други давања на физички лица

 

 

 1.  

Други помошти и давања

-

-

 1.  

Пренесени парични средства на други сметки

-

-

 1.  

Средства за градежни објекти

-

-

 1.  

Средства за опрема

865.609

468804

 1.  

Други капитални средства

 

 

 1.  

Други расходи

 

 

 1.  

Вонредни расходи

 

 

 1.  

ВКУПНИ РАСХОДИ (од ред бр. 20 до ред бр. 61)

4.016.096

1774235

 1.  

Остварен нето вишок на приходи =(Вкупно приходи-Вкупно расходи)

329.988

793691

 1.  

Непокриени расходи =(Вкупно расходи-Вкупно приходи)

 

 

 

 

 

Во                                     Име и презиме на лицето одговорно        М.П             Име и презиме на

Скопје                              за пополнување на извештајот                                 лицето одговорно

На 22.03.2018 ден              Марјан Тодоровски                                                 за потпишување на  извештајот

                                                                                                                             Павле Трајанов

 

                                      Потпис __________________                                              Потпис _____________________                                                                                                                                                                            

partners partners partners partners partners partners