ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за периодот од 01.01.2018 до 31.12.201823.03.2019

Назив на политичка партија Демократски сојуз

Седиште Стале Попов бр.9 лок.4

 

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018

 

 

 

Ред. број

ПОЗИЦИЈА

Износ

 

 

Претходна година

 

Тековна година

1

2

3

4

 

 

I. ПРИХОДИ

 

 

 1.  

Приходи од од Буџет на Република Македонија

1293179

1412397

 1.  

Приходи од членарини

 

233430

 1.  

Приходи од подароци во парични средства

 

 

 1.  

Приходи од донации во парични средства

981000

486450

 1.  

Приходи од дотации во парични средства

-

 

 1.  

Приходи од спонзорства во парични средства

-

 

 1.  

Приходи од прилози во парични средства

-

 

 1.  

Приходи од продажба на производи, стоки и услуги

-

 

 1.  

Приходи од продажба на промотивен и пропаганден материјал

-

 

 1.  

Приходи од авторски права

-

 

 1.  

Приходи од продажба на билети

-

 

 1.  

Приходи од камати на депозит

-

 

 1.  

Приходи од закупнина

-

 

 1.  

Приходи од камати и позитивни курсни разлики

9

 

 1.  

Приходи од легати

 

 

 1.  

Други приходи

 

 

 1.  

Вонредни приходи

21460

25662

 1.  

Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година

272278

792020

 1.  

ВКУПНО ПРИХОДИ ( ред бр. 1 до ред бр. 18

2567926

2949959

 

II. РАСХОДИ

 

 

 1.  

Потрошени материјали

8498

23519

 1.  

Други материјални расходи

109626

109632

 1.  

Комунални услуги и греење

49703

16776

 1.  

Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)

32910

38275

 1.  

Превозни-транспортни услуги

9343

2225

 1.  

Услуги за поправки и тековно одржување

39368

53913

 1.  

Издатоци за реклама и пропаганда

11286

5736

 1.  

Издатоци за репрезентација

18571

105416

 1.  

Интелектуални услуги

130000

159750

 1.  

Сметководствени услуги

32500

36000

 1.  

Судски и правни услуги

7953

2880

 1.  

Услуги за превод

 

 

 1.  

Услуги за копирање, печатење и издавање

 

 

 1.  

Услуги за статистички истражувања

-

 

 1.  

Услуги за објавување на огласи

-

 

 1.  

Изнајмување на простор и опрема

538215

363134

 1.  

Привремени вработувања

 

 

 1.  

Други услуги

 

 

 1.  

Провизија на платниот промет

16165

12979

 1.  

Камати на кредити и заеми

 

 

 1.  

Премии за осигурување

37911

36343

 1.  

Негативни курсни разлики

 

164

 1.  

Други финансиски услуги

 

 

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата

 

 

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во странство

 

 

 1.  

Семинари и конференции

 

 

 1.  

Членарини

 

175

 1.  

Издатоци за меѓународна соработка

 

 

 1.  

Плати

166632

166716

 1.  

Придонеси за социјално осигурување

64800

64800

 1.  

Персонален данок на доход

8568

8484

 1.  

Надомести

 

 

 1.  

Други даноци и придонеси

23382

19278

 1.  

Помошти, донации и други давања на правни субјекти

 

 

 1.  

Помошти, донации и други давања на физички лица

 

 

 1.  

Други помошти и давања

-

-

 1.  

Пренесени парични средства на други сметки

-

-

 1.  

Средства за градежни објекти

-

-

 1.  

Средства за опрема

468804

273138

 1.  

Други капитални средства

 

 

 1.  

Други расходи

 

6940

 1.  

Вонредни расходи

 

 

 1.  

ВКУПНИ РАСХОДИ (од ред бр. 20 до ред бр. 61)

1774235

1506273

 1.  

Остварен нето вишок на приходи =(Вкупно приходи-Вкупно расходи)

793691

1434199

 1.  

Непокриени расходи =(Вкупно расходи-Вкупно приходи)

 

 

Во                                     Име и презиме на лицето одговорно        М.П             Име и презиме на

Скопје                              за пополнување на извештајот                                 лицето одговорно

На ден 23.03.2019              Марјан Тодоровски                                                 за потпишување на  извештајот

                                                                                                                             Павле Трајанов

 

                                      Потпис __________________                                        Потпис _____________________    

partners partners partners partners partners partners