И З Б О Р Н А П Р О Г Р А М А 2014-2018
ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ

ИЗБОРНА ПРОГРАМА 2014-2018

„ВИЗИЈА ЗА МАКЕДОНИЈА“

Тука погледнете ја во целост ИЗБОРНАТА ПРОГРАМА.

partners partners partners partners partners partners